Allergan เผย Trend ใหม่การดูแลสุขภาพและความงาม Life Extension Therapy

บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานเลี้ยงฉลองก้าวสู่ปีที่ 56 Allergan Health and Beauty Trend Party เผย Trend ใหม่การดูแลสุขภาพและความงาม Life Extension Therapy จับมือแพทย์และวิทยากรชื่อดังสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่คนไทยอย่างถูกต้อง พร้อมมอบรางวัลสถานพยาบาลด้านสุขภาพและความงาม BOTOX® ยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2548

ณ บริเวณการ์เด้น วิง โรงแรมปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ – เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) ในฐานะผู้นำด้านเวชภัณฑ์ ผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ BOTOX® ได้จัดงาน   Allergan Health and Beauty Trend Party หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ Allergan เพื่อสุขภาพและความงามขึ้น เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯดำเนินงานมาเป็นเวลาครบ 55 ปี และก้าวสู่ปีที่ 56 ในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวโน้มและทิศทางการดูแลรักษาสุขภาพและความงามอย่างถูกวิธี ประจำปี พ.ศ. 2549 โดยนำแนวคิดและกระแสการดูแลรักษาสุขภาพที่กำลังเป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศมานำเสนอ นั่นคือ Life  Extension Therapy หรือศาสตร์แห่งการบำบัดและปรนนิบัติชีวิต  พร้อมด้วยแพทย์ผู้มีชื่อเสียงและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในแต่ละด้าน มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคการดูแลสุขภาพและความงามในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การสร้างและพัฒนาภาพลักษณ์ส่วนบุคคล การดูแลสุขภาพและความงามในรูปแบบ Life  Extension Therapy  หรือศาสตร์แห่งการบำบัดและปรนนิบัติชีวิต  และเทคนิคความงามด้วยการแต่งหน้าสไตล์สวยอ่อนวัย พร้อมกันนี้ ได้แถลงถึงทิศทาง กลยุทธ์ และการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร เติบโตขึ้น 100% ภายในระยะเวลา 3 ปี หรือภายในปี พ.ศ. 2551 โดยในปีพ.ศ. 2549 คาดว่าจะเติบโตกว่า 30% ทั้งนี้ภายในงานดังกล่าว มีแขกผู้มีเกียรติและผู้มีชื่อเสียงในวงสังคมมาเข้าร่วมงานกว่า 300 ท่าน ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นและเป็นกันเอง

Allergan

คุณกลิ่นผกา วงศ์พานิชย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า “แอลเลอร์แกน ในฐานะผู้นำด้านเวชภัณฑ์ เป็นผู้พัฒนา ผลิต และจำหน่าย 3 กลุ่มเวชภัณฑ์สำคัญ คือกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาโรคตา กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาผิวพรรณ และกลุ่มสุดท้าย กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ ที่หลายท่านรู้จักในชื่อผลิตภัณฑ์ BOTOX®  ซึ่งแอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) เป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย BOTOX®  เพียงรายเดียวอย่างถูกต้อง และในปี พ.ศ. 2549 เป็นปีที่แอลเลอร์แกนก้าวสู่ปีที่ 56 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนคนไทย ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ เพราะเราเชื่อมั่นว่า ถ้าสุขภาพกาย อันได้แก่ ความปกติ แข็งแรง คุณลักษณะโครงสร้างที่เหมาะสมของร่างกาย และสุขภาพใจ อันได้แก่ ความสุข ความยินดี ย่อมนำพามาซึ่งคุณภาพของชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนคนไทย จึงได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ Allergan เพื่อสุขภาพและความงาม หรือ Allergan Health & Beauty Trend Party  ขึ้น”

งาน Allergan Health & Beauty Trend Party  เริ่มต้นด้วยการนำเสนอในหัวข้อ 2006 Image Trend : All Time Perfect Look การพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์ส่วนบุคคลให้ดูดีตลอดเวลา ภาพลักษณ์ที่คนรุ่นใหม่ควรเป็นในปี พ.ศ. 2549 รศ.ดร. ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร วิทยากรที่ปรึกษาและประจำ สถาบัน John Robert Powersกล่าวว่า “ยุคสมัยปัจจุบัน สุภาพบุรุษได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความงามมากขึ้น ตามกระแสนิยมที่เรียกว่า Metro Sexual ขณะเดียวกัน สุภาพสตรี ก็ให้ความสนใจกับการพัฒนาบุคลิก การแต่งกายและการดูแลผิวหน้ามากยิ่งขึ้นให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อออกไปทำงาน การพัฒนาภาพลักษณ์เมื่อทำงาน บุคคลที่สนใจจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเองได้นั้น ท่านควรเอาใจใส่ ความดูดีของตัวท่านเอง เป็นต้น ผิวหน้าและรูปร่างที่ดูดี สุขภาพที่ดี เป็นพื้นฐานแห่งภาพลักษณ์ที่ดี การรู้จักแต่งกายให้เหมาะสมกับอริยาบถต่างๆ ตลอดจนการรู้จักวางตน และวิธีการที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น เช่น การพูดจา สนทนา การสื่อสารที่เหมาะและควร ตลอดจนศักยภาพด้านความรู้ วิธีคิดและความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานต่างๆ ที่สามารถสร้างความประทับใจให้บุคคลอื่นที่อยู่แวดล้อมตัวเราได้ตระหนักก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่พึงปรารถนาได้เช่นกัน การพัฒนาภาพลักษณ์เมื่อออกงานสังคม ในโอกาสที่มีกิจกรรมทางสังคม ความมีมารยาทตามธรรมเนียมปฏิบัติเชิงสังคมเป็นเรื่องที่จะต้องเอาใจใส่ให้ความสำคัญ เช่น การตอบบัตรเชิญ เมื่อได้รับเชิญไปร่วมงาน การแต่งกายให้ถูกต้อง ดังเช่นที่ระบุไว้ในบัตรเชิญ การรู้จักสร้างปฏิสัมพันธ์ การสื่อสารที่ดีกับผู้อื่นและความมีมารยาทบนโต๊ะอาหาร (Table Manner) ซึ่งมีส่วนช่วยให้ภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ตัวเรานั่นเองต้องดูดี สดชื่น แจ่มใส น่าชวนมอง ดังนั้น รูปลักษณ์จึงยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับภาพลักษณ์ที่ดีในโอกาสที่จะไปร่วมสังคมด้วย” 

Allergan

นอกจากนี้ ยังมีเหล่าแพทย์ผู้มีชื่อเสียง อาทิ นายแพทย์โกสิน แจ่มเพ็ชรรัตน์ แพทย์หญิงปานโสฬสอิสริยเมธีกุล นายแพทย์รัฐภูมิ สุเมธิวิทย์ แพทย์หญิง อนุชนา ปิยาวรานนท์ ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อประเด็นดังกล่าวอย่างเป็นกันเอง

สำหรับหัวข้อการนำเสนอต่อมากล่าวถึง ทิศทางและแนวโน้มการดูแลสุขภาพและความงาม ประจำปี พ.ศ. 2549 หรือ 2006 Healthcare Trend ตามแนวคิด Life Extension Therapy ศาสตร์แห่งการบำบัดและปรนนิบัติชีวิต พญ. พักตร์พิไล ทวีสิน ประธานกรรมการบริหาร S Medical Spa กล่าวว่า “Life Extension Therapy หรือ ศาสตร์แห่งการบำบัดและปรนนิบัติชีวิต  หมายถึง วิธีการดูแลและรักษาสุขภาพทั้งกายและจิตใจ ด้วยการวิเคราะห์ทุกองค์ประกอบให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน อาทิ ปกติ คนมักจะดูแลและรักษาร่างกายเพียงบางส่วนที่ตนเห็นสำคัญ เช่น รักษาแต่ผิวหน้าให้ดูมีอายุอ่อนวัย แต่ลืมเรื่อง ผม ริ้วรอยบนผิวหนังส่วนต่างๆ รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่สัมพันธ์กัน เมื่อวิเคราะห์และประมวลผลของสุขภาพและชีวิตได้แล้ว จะต้องคัดสรรและเลือกแบบของการดูแลและรักษาอย่างเหมาะสมและสมดุลทั้งกายและจิตใจ”

“เป้าหมายของการบำบัดและรักษา ในแบบ Life Extension Therapy มีอยู่ 3 จุดมุ่งหมายด้วยกันคือ1) Look Good  หมายถึง บุคลิกดูดี  รูปร่างหน้าตามีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจ และมีความสุขในการใช้ชีวิต 2) Feel Great หมายถึง จิตใจมีความสุข ภาคภูมิใจในตัวเอง  รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและ 3) Peak Performance นั่นคือ ประสบความสำเร็จสูงสุดในอาชีพหรือบทบาทของตนเอง”

พญ. อัจจิมา สุวรรณจินดา ผู้อำนวยการ สถาบันวัยวัฒน์และความงามเมดดิไซน์ (MEDISCI) กล่าวเสริมในเรื่องการตรวจและวิเคราะห์สุขภาพว่า “จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในส่วนของร่างกายและจิตใจ ร่างกายวิเคราะห์ทั้งสิ่งที่เห็นด้วยตา ร่างกายภายนอก และสิ่งที่มิได้เห็นด้วยตาซึ่งอยู่ภายในร่างกายของเรา รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตว่าปัจจุบันเป็นเช่นไร มีความสมดุลและเหมาะสมกับชีวิตหรือไม่ อาทิ ชีวิตจริง อายุ 30 ปี แต่เมื่อวิเคราะห์ในทุกรายละเอียดแล้ว พบว่า ร่างกายทั้งภายในและภายนอกอายุ 40 ปี อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนย่อยๆได้แก่ 1) Body ตรวจสุขภาพว่าแข็งแรงขนาดไหน  มีโรคอะไรหรือเปล่า 2) Mind ทดสอบสภาพจิตใจว่าเป็นอย่างไร  ค้นหาว่ามีความผิดปกติทางอารมณ์หรือไม่  3) Energy พิจารณาที่รูปแบบการใช้ชีวิตว่า มีพลังที่สมดุลในการใช้ชีวิตหรือไม่ หลังจากที่วิเคราะห์แล้วจึงทำการรักษา โดยเริ่มที่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตให้ถูกต้อง  ให้อาหารเสริมหรือวิตามิน หรือถ้ารุนแรงมากอาจต้องใช้ยาหรือฮอร์โมนเป็นตัวเสริมการรักษา”

พญ. นลินี สุทธิพิศาล ผู้บริหารสถาบันสุขภาพผิวพรรณ SEI โรงพยาบาลสมิติเวช ได้กล่าวสรุปในส่วนการดูแลสุขภาพและความงามแบบ Life Extension Therapy โดยเฉพาะผิวพรรณและใบหน้าว่า“การดูแลผิวพรรณ นอกจากจะต้องทำให้เหมาะกับสภาพผิวหน้าแล้ว ยังต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับอายุด้วย  เช่นวัยรุ่นที่ฮอร์โมนกำลังเปลี่ยนแปลง อาจมีปัญหาเรื่องสิว การดูแลก็จะต้องรักษาสิวก่อน แต่ถ้าอายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไปก็มักเริ่มมีปัญหาเรื่องริ้วรอย ซึ่งตรงนี้นอกจากดูแลเรื่องความสะอาด การบำรุง ตลอดจนเรื่องอาหารการกิน หรือแม้กระทั่งการฝึกหายใจแบบ Life Extension Therapy โดยการผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวๆ จนหมดจึงหายใจเข้าทางจมูก แล้วกลั้นหายใจไว้สักครู่ จึงผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆยาวๆอีกครั้ง ทำประมาณวันละ 20 นาที จะช่วยให้ร่างกายสดชื่น สมองปลอดโปร่ง ผิวพรรณก็สดใสขึ้นด้วย นอกจากวิธีพวกนี้แล้วก็อาจจะต้องเสริมด้วยการใช้ BOTOX® เพื่อแก้ปัญหาริ้วรอยหรือแก้ปัญหาบุคลิกภาพ เช่น ปัญหาคิ้วขมวด ในหมู่ผู้บริหาร ปัญหาคิ้วตกสาเหตุของดวงตาหมองเศร้า และเดี๋ยวนี้ยังมีกรรมวิธีที่เรียกว่า BOTOX®  Lifting  อีกด้วย เป็นการดึงหน้าด้วย  BOTOX® โดยไม่ต้องทำศัลยกรรม  สวย สะดวก รวดเร็วและรับรองว่าปลอดภัย ”

พญ.นลินี ได้กล่าวเสริมว่า “หลายคนยังมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับ BOTOX® ในหลายด้าน อย่างแรก BOTOX® เป็นผลิตภัณฑ์หรือ Brand ไม่ใช่กรรมวิธี หมายถึง BOTOX®  คือ ผลิตภัณฑ์หรือตัวยา ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และ BOTOX®  ไม่ใช่ชื่อขั้นตอนหรือกระบวนการฉีดสารใดๆ เข้าร่างกายตามที่หลายคนเข้าใจเช่นกัน”

“นอกจากนี้ BOTOX®   ใช้ในทางการแพทย์ 2 เรื่องสำคัญคือ เพื่อสุขภาพ (Health) และความงาม(Cosmetic)  โดยในด้านสุขภาพนั้น BOTOX® ใช้ในการรักษาโรคกล้ามเนื้อคอบิดเกร็ง การแก้ไขตำแหน่งของศีรษะและลำคอที่ผิดปกติ โรคตาเหล่ และโรคกล้ามเนื้อกระตุก ส่วนในด้านความงามมีการนำสาร BOTOX®  มาใช้ในเรื่องความสวยความงาม ยาวนานกว่า 30 ปีแล้ว โดยได้รับการยอมรับถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา มานานกว่า 16 ปี  และสำหรับในประเทศไทย BOTOX®   ได้รับการรับรองเรื่องความปลอดภัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ที่สำคัญก็คือ BOTOX®  เป็นBotulinum Toxin เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ใน 70 ประเทศทั่วโลก เพื่อคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวพรรณ ด้วยการลบริ้วรอยและรอยย่นบนใบหน้า  อีกทั้งยังสามารถใช้ในการปรับหน้าเหลี่ยมให้เรียวสวย ลดน่องให้เรียวเล็ก ระงับเหงื่อใต้วงแขนได้อีกด้วย และเพื่อให้มั่นใจในการรักษาอย่างปลอดภัยและได้ผลดีที่สุด ควรตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งที่ใช้บริการ ว่ามีเครื่องหมายการค้าของ Botox® ด้วยหรือไม่” พญ.นลินี กล่าวทิ้งท้าย

หัวข้อการบรรยายสุดท้าย 2006 Beauty Trend : Forever Young แนวโน้มและทิศทางความงามประจำปี .ศ. 2549 เทคนิคความงามด้วยการแต่งหน้าสไตล์สวยอ่อนวัย คุณอภิชาติ นรเศรษฐาภรณ์ Make Up Artist ชื่อดัง กล่าวว่า “กฎข้อห้ามของการแต่งหน้าสไตล์นี้คือ ห้ามเขียนคิ้วคมๆ ห้ามเขียนคิ้วเส้นเล็กๆโก่งๆชัดๆ ห้ามเขียนขอบปากคมๆชัดๆ  และห้ามเขียนขอบตาคมๆชัดๆ จะเห็นได้ว่าห้ามแต่งหน้าที่เน้นความคมชัด เพราะถ้าเราเริ่มมีอายุ ริ้วรอยต่างๆจะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรอยตีนกาที่หางตา รอยย่นที่หน้าผาก ริ้วรอยมุมปาก ดังนั้นถ้าเรายิ่งไปเน้นบริเวณดังกล่าวให้เด่นชัด ด้วยการแต่งหน้าเน้นๆคมๆชัดๆ ก็เหมือนกับไปเน้นปมด้อยของตัวเอง เช่น ถ้าเริ่มมีรอยตีนกาที่หางตา หากไปแต่งตาคมๆชัดๆ ก็ยิ่งเห็นรอยตีนกาชัดขึ้น หรือถ้าเริ่มมีรอยย่นตามหน้าผาก แล้วไปลงรองพื้นหนาๆ ก็จะยิ่งเน้นเห็นรอยย่น  การแต่งหน้าสไตล์นี้จึงเป็นอะไรก็ได้ที่เบาๆ ไม่เน้นความคมชัด  เหมือนกับช่วงวัยเด็กที่เน้นความสดใสความเป็นธรรมชาติ แล้วการแต่งหน้าแบบ Forever young  ถ้ามีผิวที่ดีก็จะทำให้แต่งหน้าได้ดีขึ้น สวยขึ้น  ซึ่งตรงนี้ BOTOX® อาจช่วยได้ ในการทำให้ผิวเราตึงขึ้นยกระชับขึ้น เพราะโบท็อกซ์ทำให้เราสาวขึ้นได้  ดังนั้นพอทำโบท็อกซ์แล้วแต่งหน้าสไตล์นี้ ก็จะทำให้เด็กขึ้นแล้วก็สวยขึ้นด้วย”

Allergan

นอกจากนี้ บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณสุนี ดะลุณเพธย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย BOTOX® ประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่สถานพยาบาลที่ได้รับความนิยมและชื่นชมสูงสุดจากกลุ่มผู้ใช้บริการ ในด้านความเชี่ยวชาญด้านการรักษาโดยดูจากจำนวนและความพึงพอใจผู้เข้ามาใช้บริการผลิตภัณฑ์ BOTOX® ของแต่ละสถานพยาบาล ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี พ.ศ. 2548 หรือ รางวัล South East Asia Best BOTOX® Practice and Service Award รางวัลสถานพยาบาลด้านสุขภาพและความงาม BOTOX® ยอดเยี่ยม ระดับประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี พ.ศ. 2548 โดยสถานพยาบาลที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ APEX PROFOUND BEAUTY  โดย พญ. นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ผิวพรรณและเลเซอร์ผิวหนัง จากสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ขึ้นรับมอบรางวัล ด้วยความปิติยินดี

เช่นเดียวกับรางวัลสถานพยาบาลที่ได้รับความนิยมและชื่นชมจากกลุ่มผู้ใช้บริการ เข้ามาใช้บริการผลิตภัณฑ์ BOTOX® ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2548 หรือ รางวัล Good BOTOX® Provider Award รางวัลสถานพยาบาลผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ BOTOX® ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2548 โดยสถานพยาบาลที่ได้รับรางวัล ได้แก่ YANHEE INTERNATIONAL HOSPITAL โดย คุณบุญศรี พรหมดวง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดภายในประเทศ เป็นผู้ขึ้นรับมอบรางวัล และ PAN CLINIC โดย นายแพทย์มิตร เลิสรัตนชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายแพทย์ เป็นผู้ขึ้นรับมอบรางวัล

อีกทั้ง ยังมีรางวัลสถานพยาบาลที่ได้รับความนิยมและชื่นชมสูงสุดจากกลุ่มผู้ใช้บริการ ในด้านความเชี่ยวชาญด้านการรักษา โดยพิจารณาจากความพึงพอใจและจำนวนการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้ามาใช้บริการผลิตภัณฑ์ BOTOX®  มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ของแต่ละสถานพยาบาลในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548 หรือ รางวัล Thailand Best Challenger BOTOX® Practice and Service Award รางวัลสถานพยาบาลด้านสุขภาพและความงาม BOTOX® ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2548 โดยสถานพยาบาลที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ศูนย์รักษาผิวหน้า. เลเซอร์. ไมเกรน. M&T โดย พญ. ปานโสฬส อิสริยเมธีกุล เป็นผู้ขึ้นรับมอบรางวัล ด้วยความปิติยินดี

ช่วงสุดท้าย แอลเลอร์แกน ได้จับฉลาก Allergan Health and Beauty Lucky Drawn เพื่อมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีรางวัลใหญ่ที่สุดในงาน APEX Extreme Makeover เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ภายใน 3 เดือน การสนับสนุนจาก APEX PROFOUND BEAUTY โดย พญ. นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ จะได้รับการตรวจร่างกายและวิเคราะห์สภาพผิว ลดน้ำหนักเพื่อให้สัดส่วนที่เหมาะสม การปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน้าตา ร่างกาย ตามแนวคิด Life Extension Therapy โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เป็นมูลค่าสูงสุด 500,000 บาท

และรางวัลจาก MEDISCI สถาบันวัยวัฒน์และความงาม เป็นรางวัลโปรแกรมตรวจสุขภาพชะลอวัย มูลค่า 36,250 บาท  การสนับสนุนจาก สถาบันวัยวัฒน์และความงามเมดดิไซน์   โดย พญ. อัจจิมา สุวรรณจินดา นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายรางวัลที่มีผู้โชคดีได้รับไป รวมจำนวนทั้งสิ้นมูลค่ากว่า 8 แสนบาท ภายในงาน

ก่อนจบงาน BOTOX®  Health and Beauty Trend Party คุณกลิ่นผกา วงศ์พานิชย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) ได้กล่าวสรุปถึงแผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจไว้ช่วงท้ายว่า “ปัจจุบัน BOTOX®   ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจากทั่วโลก โดยใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ที่สำคัญในประเทศอเมริกา และอีกกว่า 100 ประเทศทั่วโลก นิยมใช้ โบท็อกซ์ เพื่อการศัลยกรรมตกแต่งความงาม และเครื่องสำอาง สำหรับประเทศไทย โบท็อกซ์ ได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นเท่าตัว ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง หากจำแนกตามกลุ่มผู้ใช้ จะพบว่า โบท็อกซ์ มีการใช้ในแทบจะทุกวัย คือตั้งแต่อายุ 23 จนถึง 70 ปี และใช้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย คือ 90 ต่อ 10 โดยมีกลุ่มผู้ใช้บริการ เรียงตามลำดับ คือ กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มศิลปินดารา กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และกลุ่มผู้มีชื่อเสียงในวงสังคมชั้นสูง”

Allergan

“ในปี พ.ศ. 2549 แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) ได้ตั้งเป้าในขยายตลาดผลิตภัณฑ์ BOTOX®   ให้เติบโตกว่า 30% ภายในสิ้นปีนี้ และคาดว่าจะเติบโตถึง 100% ภายใน 3 ปี หรือภายในปีพ.ศ. 2551 ขณะเดียวกันเป้าหมายในการดำเนินงานทางสังคมนั้น  แอลเลอร์แกนยังคงยืนยันในเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการคืนกำไรสู่สังคม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือเด็กที่พิการทางสมอง รวมทั้งผู้ที่ได้รับความทรมานจากอาการข้างเคียงอันเกิดจากสมองพิการ เช่น แขนกระตุก ขากระตุก อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน”

“ทั้งนี้ เพื่อให้แผนการตลาดบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้สำหรับปี พ.ศ. 2549 แอลเลอร์แกน ยังได้เตรียมแผนกลยุทธ์สำหรับจัดงาน Allergan Health and Beauty Pavilion ซึ่งเป็นกิจกรรม Road Show ไปยังพื้นที่ต่างๆ ในรูปแบบที่เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการ การออกร้าน เพื่อสร้างความรู้และกระตุ้นให้กลุ่มผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและความงาม หรืองาน Allergan Health and Beauty Charity ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคม ตามวิสัยทัศน์องค์กรที่ได้กำหนดไว้นั่นเอง”

“สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นการเปิดโอกาส และเปิดโลกทัศน์ ให้กับประชาชนคนไทยในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและความงาม ทั้งกายและใจ ควบคู่ไปกับ การดำเนินธุรกิจของแอลเลอร์แกน ที่มุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าและวิจัย พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีอันทันสมัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้การดำเนินงาน เพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการและมีความปลอดภัยต่อประชาชน สมดังปฏิญญาธุรกิจที่ว่า เราพร้อมจะอุทิศตนสรรสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตของคุณ” 

คุณกลิ่นผกา วงศ์พานิชย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย)

Message us