นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด รวมถึงหน่วยงานในเครือ ได้แก่ เอพีอาร์อบรมสัมมนา พีอาร์แมทเทอร์ เควียร์คอมม์เอเชีย และหน่วยงานภายนอกที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ในครั้งนี้

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น โดยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับลูกค้า สื่อมวลชน ผู้ชมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม คู่ค้าทางธุรกิจ คู่สัญญา ผู้ให้บริการ รวมถึงตัวแทน และผู้ที่เข้ามาในพื้นที่จัดแสดงหรือกิจกรรม ซึ่งในที่นี้รวมเรียกว่า (“ท่าน”, “เจ้าของข้อมูล”)

นโยบายนี้ได้กำหนดวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบ โดยมีการปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ สอดคล้องกับสถานการณ์และพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562″ หรือ “PDPA” หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระสำคัญใดๆ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ https://market-comms.co.th/privacy-policy/ โดยจะระบุวันที่มีผลบังคับใช้ใหม่ให้แก่ท่าน เพื่อให้ท่าน 

ข้อ 1. ข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อ 2. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงาน ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น อันประกอบด้วย

 • ชื่อสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อีเมล์
 • ภาพนิ่ง
 • ภาพเคลื่อนไหว
 • และอื่น ๆ

กรณีที่บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ในการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน และเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• เพื่อจัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่ท่าน 
• เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการสื่อสารและการบริการ และเพื่ออำนวยความสะดวกท่านในการใช้สินค้าหรือบริการของบริษัทฯ 
• เพื่อติดต่อท่านในกรณีที่ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือทำแบบสำรวจกับบริษัทฯ 
• เพื่อตอบหรือทำตามคำร้องขอหรือข้อร้องเรียนของท่าน 
• เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ ซึ่งเกี่ยวข้องและน่าสนใจสำหรับท่าน ซึ่งรวมถึงการกำหนดทิศทางการทำการตลาดเพื่อประโยชน์ของท่าน  
• เพื่อวิเคราะห์การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ
• เพื่อเชิญท่านเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมที่บริษัทฯ หรือคู่ค้าได้ดำเนินการ
• เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการให้บริการของบริษัท และบริหารความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับท่าน
และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่จะได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 4. ผลกระทบกรณีไม่ให้คำยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ คำนึงอย่างถึงที่สุดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่จำเป็นต่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้บริการ เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยินยอมบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อาจส่งผลทำให้ท่านอาจไม่ได้รับสิทธิตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้น

ข้อ 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะแต่ที่ได้รับความยินยอมตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้เท่านั้น บริษัทฯ จะกำกับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ มิให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่

 • 5.1.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • 5.1.2 เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 • 5.1.3 เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
 • 5.1.4 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทฯ
 • 5.1.5 เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • 5.1.6 เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 • 5.1.7 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์ สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

5.2. บริษัทฯ อาจใช้บริการสารสนเทศของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยห้ามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนด
5.3 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทในเครือ บุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ค้า ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง พันธมิตรของบริษัท ตลอดจนบริษัทในเครือได้ และบริษัทฯ ยังอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สามที่ปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ ภายใต้ความยินยอมของท่านทุกกรณี

โดยบริษัทฯ กำหนดให้บุคคลที่ 3 เหล่านี้ต้องตกลงในเรื่องดังต่อไปนี้:

ก. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดและเฉพาะเจาะจงซึ่งสอดคล้องกับความยินยอมของท่านเท่านั้น
ข. ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับที่จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้หลักการของกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านตามที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
อนึ่ง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ท่านมอบให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ยกเว้นว่าท่านได้ยอมรับโดยมีการยืนยันให้มีการเปิดเผยดังกล่าว

ข้อ 6. มาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการต่างๆ รวมถึงมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นในการใช้สิทธิ หรือเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

 • 7.1 ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้วก่อนหน้า
 • 7.2 ขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
 • 7.3 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง หรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 • 7.4 ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
 • 7.5 ขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • 7.6 ขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้
 • 7.7 ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอีเลคทรอนิคส์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ผ่าน “ช่องทางการติดต่อของบริษัท” ด้านล่าง โดยจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว ทั้งนี้ อาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ หรือตามคำสั่งศาลแล้วแต่กรณี 

ข้อ 8. ระยะเวลาการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านมีสถานะ และความสัมพันธ์ในฐานะลูกค้า ผู้ชมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ตัวแทนผู้ขาย ผู้จัดหาสินค้า คู่ค้าทางธุรกิจ คู่สัญญา ผู้ให้บริการ รวมถึงตัวแทน และผู้ที่เข้ามาในสำนักงานของบริษัทฯ เท่านั้น 

ข้อ 9. นโยบายคุกกี้
บริษัทฯ จะจัดให้มีนโยบายคุกกี้ให้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล

ข้อ 10. ช่องทางการติดต่อบริษัท
กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือใช้สิทธิในอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่ :
บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด
12/123 หมู่บ้านวิชั่นวิลล์​5 ซอยสามัคคี 34
ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2575-2415-7 โทรสาร 0-2575-2418 อีเมล info@market-comms.co.th

Message us