Consumer Research : Men’s Health

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคชายเกี่ยวกับความกังวลและการบำรุงสุขภาพ (Consumer Research on Men’s health) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การเปิดรับข่าวสาร ความกังวล และการบำรุงสุขภาพ ของเพศชายไทย 2)ความแตกต่างทางลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับข่าวสาร ความกังวล และการบำรุงสุขภาพ ของเพศชายไทย และ 3) ความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความกังวล และการบำรุงสุขภาพ ของเพศชายไทย

Message us