งานบริหารความเสี่ยง Risk Celebration Day

การจัดงานประชาสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยง Risk Celebration Day ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550 ณ บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 กสทโทรคมนาคม หลักสี่ ในช่วงเวลา 10.00-12.00 น. ภายใต้วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์แผนงานใน อนาคตขององค์กร และ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของ กสท โทรคมนาคม   เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 7 ท่าน ได้แก่ 1)คุณพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ 2)พลอากาศตรี พิริยะ ศิริบุญ ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3)คุณสมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4)คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน 5)คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย 6)คุณกิตติน   อุดมเกียรติ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร 7)คุณจิรชัย   สีจร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการเครือข่าย และบำรุงรักษา

งานบริหารความเสี่ยง Risk Day 1

การจัดงานประชาสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยง Risk Day ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2549 ณ บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 กสท โทรคมนาคม หลักสี่ ในช่วงเวลา 10.00-12.00 น. ภายใต้วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของ กสท โทรคมนาคม   เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้แก่ คุณพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่  คุณสมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย คุณกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร และคุณวัฒนะ เอี่ยมบำรุง ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กสท โทรคมนาคม พร้อมด้วยพนักงาน กสท โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่ หลักสี่ และ นนทบุรี จำนวนประมาณ 150 ท่าน 

Message us