งานบริหารความเสี่ยง Risk Celebration Day

บริษัท มาร์เก็ต- คอมส์ จำกัด ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดงานประชาสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยง ภายใต้ชื่องานว่า Risk Celebration Day สามารถสรุปงานได้ดังนี้

risk

การจัดงานประชาสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยง Risk Celebration Day ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550 ณ บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 กสทโทรคมนาคม หลักสี่ ในช่วงเวลา 10.00-12.00 น. ภายใต้วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์แผนงานใน อนาคตขององค์กร และ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของ กสท โทรคมนาคม   เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 7 ท่าน ได้แก่ 1)คุณพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ 2)พลอากาศตรี พิริยะ ศิริบุญ ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3)คุณสมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4)คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน 5)คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย 6)คุณกิตติน   อุดมเกียรติ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร 7)คุณจิรชัย   สีจร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการเครือข่าย และบำรุงรักษา

พร้อมด้วยพนักงาน กสท โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่ หลักสี่ และ นนทบุรี จำนวนประมาณ 150 ท่าน 

เวลา 10.00 น. บริษัทฯ  ได้แบ่งทีมประชาสัมพันธ์ออกเป็น 3 ทีม เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงาน    Risk Celebration Day  พร้อมทั้งแจกแบบสำรวจ  ประเมินผลการรับรู้และความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง  โดยมีเจ้าหน้าที่  ทีมละ  3  ท่าน  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กสท โทรคมนาคม หลักสี่ 1 ท่าน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ 2 ท่าน แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น  3  ส่วน  ได้แก่  พื้นที่ส่วนแรก  บริเวณอาคาร  1  พื้นที่ส่วนที่สอง  บริเวณอาคาร  2  พื้นที่ส่วนสุดท้าย บริเวณอาคารบริการลูกค้าสัมพันธ์

เวลา 11.00-11.05 น.        พิธีกรในงาน คุณชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ ผู้ประกาศข่าวจากช่อง UBC กล่าวทักทายและเกริ่นนำเข้าสู่พิธีการ พร้อมทั้งซ้อมปรบมือเป็นจังหวะ 1 2 / 1 2 3 / 1 2 3 4 5 6 7 จำนวน 3 ครั้ง แล้วเปล่งเสียง CAT TELECOM yes

เวลา 11.05-11.15 น.       คุณพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวสรุปสาระสำคัญการบริหารความเสี่ยงและทิศทางการบริหารความเสี่ยงในอนาคต

เวลา 11.15-11.30 น.       พลอากาศตรี พิริยะ ศิริบุญ ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงความชื่นชม

เวลา 11.30-11.45 น.       คุณพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณเชน เมืองครุธจาก วงสมิท แอนด์ เชน (ตัวแทนพนักงานจาก กสท )ร่วมกัน บังคับยานบิน กสท โทรคมนาคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและให้ถึงจุดหมายขององค์กรที่ได้วางไว้

เวลา 11.45-12.00 น.        ช่วงมอบของรางวัลประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ การบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 รางวัล

พลอากาศตรี พิริยะ  ศิริบุญ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด  (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ จำนวน 1 รางวัล

มอบรางวัลผู้เข้ารอบการประกวดคำขวัญ การบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 รางวัล

คุณพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มอบรางวัลผู้เข้ารอบการประกวดคำขวัญ จำนวน 2 รางวัล

การจับฉลากผู้ร่วมกิจกรรมโหวตคำขวัญ การบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 รางวัล

คุณกิตติน   อุดมเกียรติ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเป็นผู้จับและมอบรางวัล

จับฉลากผู้เข้าร่วมงานเป็นเช็คของขวัญจำนวน 10 รางวัล

คุณสมพล   จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   เป็นผู้จับและมอบรางวัล 5 รางวัล

คุณมารุต    บูรณะเศรษฐกุล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการเครือข่าย และบำรุงรักษา    เป็นผู้จับและมอบรางวัล 5 รางวัล

เวลา 12.00 น.  คุณเชน  เมืองครุธ  จาก วง สมิท แอนด์ เชน  ขึ้นร้องเพลงเพื่อเป็นเกียรติให้กับชาวกสท ทุกท่าน         

สรุปแขกผู้มีเกียรติที่มาภายในงาน

1) คุณพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2) พลอากาศตรี พิริยะ ศิริบุญ ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

3) คุณสมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน 

5) คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย 

6) คุณกิตติน   อุดมเกียรติ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร 

7) คุณจิรชัย   สีจร  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการเครือข่าย และบำรุงรักษา

8) เจ้าหน้าที่ กสท โทรคมนาคม ประมาณ 150 คน

risk

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน   ได้จัดงาน   Risk Celebration Day  เพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จของ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง  และเป็นผลงานการบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมาและยังเป็นการประกาศแผนงานในอนาคตของฝ่ายบริหารความเสี่ยงอีกด้วยซีงในงานนี้ได้รับเกีรยติ จากผู้บริหารหลายท่านด้วยกัน   เช่น  คุณพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่  หรือ  พลอากาศตรี พิริยะ ศิริบุญ  ประธานกรรมการ   บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  เป็นต้น ร่วมทั้งเป็นประธานในการเปิดงานและกล่าวสุนทรพจน์โดย คุณพิศาล จอโภชาอุดม และ พลอากาศตรี พิริยะ ศิริบุญ 

ซึ่งภายในงานนี้ยังมีกิจกรรม การบังคับยานอวกาศให้ไปถึงเป้าหมาย   โดยมีความหมายดังนี้

  1. ผู้บังคับ คือ พนักงานแต่ละท่านในองค์กร สำหรับในกิจกรรมนี้ คือ 1.คุณพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ตัวแทนผู้บริหารในองค์กร) และ คุณเชน เมืองครุธ จากวง สมิท แอนด์ เชน(ตัวแทนพนักงานจาก กสท ) 
  2. เครื่องบังคับ หมายถึง แนวคิดและหลักการบริหารความเสี่ยง
  3. ยานบิน หมายถึง กสท โทรคมนาคม
  4. จุดจอดบนเวที หมายถึง เป้าหมายขององค์กร

โดย การที่เลือกให้ท่าน กจญ.และคุณเชน เมืองครุธ ให้เป็นผู้ร่วมบังคับยานอวกาศนั้น เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการร่วมมือ ของทุกคนภายในองค์กร  นำองค์กรบินไปพร้อมกันเพื่อให้ลงจอดตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้

ส่วนงานพิธีการและกิจกรรมภายในงาน

บริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สำหรับช่วงพิธีการและในส่วนอื่น ๆ ได้แก่ 

1. สุนทรพจน์ กล่าวเปิดงาน

2. บทพิธีกรและบทบรรยายงาน

2. กำหนดการและตารางงานส่วนพิธีการ

3. ของรางวัล

  • แพคเก็จทัวร์ท่องเที่ยวฮ่องกง จำนวน 1 ท่าน
  • สร้อยข้อมือทองคำ 1 สลึง 1 เส้น 
  • แหวนทองคำ 1 สลึง 1 วง 
  • แหวนทองคำ ครึ่งสลึง 1 วง 
  • เช็คเงินสด 300 บาท จำนวน 10 ใบ
Message us