Consumer Research : Men’s Health

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคชายเกี่ยวกับความกังวลและการบำรุงสุขภาพ (Consumer Research on Men’s health) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

  1. การเปิดรับข่าวสาร ความกังวล และการบำรุงสุขภาพ ของเพศชายไทย
  2. ความแตกต่างทางลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับข่าวสาร ความกังวล และการบำรุงสุขภาพ ของเพศชายไทย และ 
  3. ความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความกังวล และการบำรุงสุขภาพ ของเพศชายไทย

รูปแบบการวิจัย จัดทำเป็นแบบสํารวจความคิดเห็นของเพศชายไทยบนโลกออนไลน์ จํานวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบจําแนกทางเดียว

สรุปสาระสำคัญการเก็บข้อมูลแบบสอบถามตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลดังกล่าวจะใช้ในการประมวลผลในภาพรวม ไม่จำแนกเป็นรายบุคคล หรือไม่เปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล การสรุปจะเป็นการประมวลข้อมูลโดยภาพรวม จะทำให้เห็นถึงภาพรวมของสุขภาพและความกังวลของชายไทย อันนำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพของชายไทยโดยรวมในอนาคต

ทั้งนี้ จะเก็บข้อมูลไว้จนกว่าจะมีการประมวลผลเสร็จสิ้น โดยบริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด เป็นผู้ประมวลผลการศึกษาแต่เพียงรายเดียว กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด โทร. 025752415-7 หรือติดตามรายละเอียด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้ที่ https://market-comms.co.th/privacypolicythai/

ในการนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการวิจัย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบบัตรกำนัล GrabFood Gift เป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้ตอบแบบสำรวจ โดยได้จะจัดส่งให้ตามลำดับรายการในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 ดังนี้

การดำเนินการจัดส่งท่านจะได้รับผ่าน Email ที่แจ้งไว้ในระบบ ทั้งนี้ E-Voucher อาจอยู่ใน Junk Mail หรือ Spam Mail โดยจัดส่งจาก Email ของบริษัท ได้แก่ info@market-comms.co.th กรณีที่ท่านไม่ได้รับกรุณาแจ้งกลับมายัง Email ฉบับนี้ และขออภัยสำหรับความล่าช้าในการจัดส่ง ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Message us