เอ็กโก กรุ๊ป ผนึกกำลัง สำนักงานเขตหลักสี่ ชูความสำเร็จฟื้นชีวิตน้ำในคลองลาดโตนด

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ จัดกิจกรรม วันน้ำใส ประกาศความสำเร็จในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองลาดโตนด และสภาพภูมิทัศน์รอบชุมชนเขตหลักสี่ ในโครงการคลองสวยน้ำใสถวายในหลวงคลองลาดโตนด ตามโครงการ 80 คลองใส ถวายพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ของกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าฯ กทม. ร่วมเป็นสักขีพยาน และเยี่ยมชมความสำเร็จของโครงการฯ

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “โครงการคลองสวยน้ำใสถายในหลวง: คลองลาดโตนด ตามโครงการ 80 คลองใส ถวายพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ของกรุงเทพมหานคร นับเป็นอีกหนึ่งโครงการตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของความร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการร่วมกันปรับปรุงคุณภาพน้ำและฟื้นฟูคลองลาดโตนดอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน ทั้งนี้ หากทุกภาคหน่วยในสังคมช่วยกันดูแลแม่น้ำลำคลองให้สวยและใสเช่นนี้ กรุงเทพมหานครคงสมดังที่เรียกขานกันว่าเป็นเมืองเวนิชตะวันตก มหานครบนผิวน้ำ”

เอ็กโก

ด้านนายวิศิษฎ์ อัครวิเนค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า โครงการคลองสวยน้ำใสถวายในหลวง : คลองลาดโตนด  เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่เอ็กโก กรุ๊ป ริเริ่มขึ้นจากความตั้งใจที่จะร่วมทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา   ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริเรื่อง  “น้ำ”  อันเป็นต้นกำเนิดของสรรพชีวิตให้มีความสมบูรณ์พร้อม มาสานต่อให้เกิดเป็นรูปธรรม  โดยเลือกดำเนินโครงการ ณ คลองลาดโตนด ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่  โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวอย่างยั่งยืนกับชุมชนและสังคมไทย

“เอ็กโก กรุ๊ป และสำนักงานเขตหลักสี่ ได้ดำเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2550 เป็นต้นมา  โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่  ซึ่งได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง   และมีเป้าหมายที่จะระดมความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชน เพื่อจัดทำเป็นแผนแม่บทการฟื้นฟูและพัฒนาคลองลาดโตนดอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้แกนนำในชุมชนรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งศูนย์พิทักษ์คลองลาดโตนด เพื่อดำเนินงานด้านการดูแลสภาพแวดล้อมของคลองลาดโตนดในระยะยาว โดยมีแผนงานที่จะจัดตั้งให้แล้วเสร็จจำนวน 5 ศูนย์ภายในปี 2551”

ในโอกาสเดียวกันนี้ นางสาวอมรรัตน์ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตหลักสี่ กล่าวว่า “ความสำเร็จครั้งนี้ ถือเป็นชัยชนะของความร่วมมือร่วมใจระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน ในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานครที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดในแม่น้ำลำคลอง ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา ทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ำ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การวางแพหญ้าแฝกบริเวณคลองลาดโตนด ตลอดจนการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ พบว่าชุมชนมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลให้น้ำในคลองลาดโตนดใสขึ้น มีปลามาแหวกว่าย โดยสามารถวัดค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen -DO) ได้ประมาณ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในระดับที่สิ่งมีชีวิตเริ่มอาศัยอยู่ได้ จากเดิมที่ค่า DO เป็นศูนย์”

Message us