เอ็กโก กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป นำโดย นายศานิต ร่างน้อย (แถวนั่ง-กลาง) ประธานกรรมการ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2551

egco
Message us