ภูมิทัศน์งานประชาสัมพันธ์ไทย: Thailand PR Landscape 2024

งานประชาสัมพันธ์ในปี 2024 มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เนื้อหา การใช้สื่อ และยุทธวิธีที่พัฒนาขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การผสมผสานช่องทางการสื่อสารแบบดั้งเดิมและดิจิทัล ประเด็นด้านวัฒนธรรม การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง นโยบายรัฐ ทำให้นักประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องปรับตัวพร้อมรับมือกับการแข่งขันในเรื่องข้อมูลข่าวสารและการจัดการภาวะวิกฤตไปพร้อมกัน

Message us