ซินเจนทา เชิดชูชาวนา ร่วมพัฒนาข้าวไทย จัดงาน Rice Expo ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตชาวนาไทย

ปัจจุบัน ประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก แต่ปริมาณการส่งออกมีจำนวนและมูลค่าลดลง เนื่องจากกลุ่มคู่แข่ง โดยเฉพาะอินเดีย เวียดนาม และเมียนมา ที่เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ซินเจนทา บริษัทผู้นำด้านธุรกิจการเกษตรระดับโลก มุ่งมั่นจัดงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้าว หรือ Rice Expo ขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมทักษะด้านการเพาะปลูก เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมให้แก่กลุ่มเกษตรกร “ชาวนา” ของไทย ให้สามารถผลิตและพัฒนาข้าวไทยให้ดีและมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

Message us