งานบริหารความเสี่ยง Risk Day 2

การจัดงานประชาสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยง Risk Day จัดให้มีขึ้น เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2549 ณ บริเวณทางประตูทางเข้า อาคาร 30 ชั้น กสท โทรคมนาคม สำนักงาน เขตบางรัก ระหว่างเวลา 10.00 -12.00 น. ภายใต้วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของ กสท โทรคมนาคม   เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้แก่ คุณพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่  คุณยอดชาย แก้วเพ็ญศรี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสหน่วยธุรกิจ e-Business และคุณสมบูรณ์ ทรัพย์สาร รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กสท พร้อมด้วยพนักงาน กสท โทรคมนาคม เขตบางรักและสำนักงานใหญ่ หลักสี่  จำนวนประมาณ 150 ท่าน

Message us