เอพีอาร์ เปิดหลักสูตร ปั้น นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต รับมือวิกฤตสื่อสารยุค AI

เรื่องเด็ด เรื่องร้อน ทัวร์ลงในยุคปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เกิดขึ้นได้ง่าย และรวดเร็ว เพราะเทคโนโลยีเอื้อต่อการปลุกและปั่นกระแส ยิ่งคนสนใจ ยิ่งดัง ยิ่งแสดงผล กระตุ้นการมองเห็นและเข้าถึง ดังนั้น องค์กรจะเกิดหรือดับขึ้นอยู่กับการบริหารสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI จึงได้รวบรวม 11 ประเด็นเรียนรู้ที่จำเป็นในยุคที่AI เติบโตอย่างรวดเร็ว แบ่งเป็น 3 หมวดได้แก่ หมวดการบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต  หมวดการบริหารความสัมพันธ์องค์กรธุรกิจ ภาครัฐ และการล็อบบี้ รวมทั้ง หมวดการสื่อสารกับสื่อมวลชน เพื่อให้สามารถเข้าใจและปรับกลยุทธ์และบริหารการสื่อสารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยน ลดความรุนแรงหรือหยุดประเด็นร้อนที่เกิดง่าย วิกฤตที่เกิดเร็วและแรง ทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ 

crisis communication

นายสราวุธ บูรพาพัธ วิทยากรประจำหลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Communication Masterเปิดเผยว่า ประเด็นปัญหา ข้อขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นขององค์กร ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอก ควรได้รับการวิเคราะห์และเอาใจใส่จากผู้บริหาร เพื่อไม่ให้ประเด็นปัญหาก่อตัว ทำให้เกิดวิกฤตลุกลามขึ้นได้ โดยทุกองค์กร ไม่ควรหลีกเลี่ยงที่จะสื่อสารกับทุกกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง และการสื่อสารควรดำเนินการให้เป็นระบบและไปในทิศทางเดียวกัน หากไม่สื่อสารจะทำให้ประเด็นปัญหาลุกลาม สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร รวมถึงราคาหุ้นขององค์กรก็เป็นได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อมวลชน ในฐานะสื่อกลางผู้มีบทบาทและอิทธิพลต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กรธุรกิจหรือบุคคลไปยังกลุ่มสาธารณชนต่างๆ นักสื่อสารจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับการสื่อสารและประสานงานระหว่างองค์กรกับสื่อมวลชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ให้เกิดความร่วมมือและเกื้อกูลกันในด้านข้อมูล ข่าวสาร โดยหัวใจสำคัญอยู่ที่ กลยุทธ์และกลวิธีในการสื่อสาร การให้สัมภาษณ์ การตอบข้อสงสัยหรือซักถาม อันนำมาซึ่งการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรที่ถูกต้องต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักขององค์กร ส่งผลต่อการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อไปในอนาคต

รวมทั้ง หลายครั้งวิกฤตขององค์กรมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตร คู่ค้า หรือห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้ง บางกรณี จำเป็นต้องได้รับความสนใจหรือสนับสนุนในระดับนโยบาย การสร้างความสัมพันธ์และประสานงานกับกลุ่มองค์กรธุรกิจและภาครัฐ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารทั้งในรูปแบบทางการและไม่ทางการ หรือ การล็อบบี้ เช่นเดียวกัน เมื่อวิกฤตเกิดขึ้น

นายภวินท์ ศรีเกษมสุข วิทยากรประจำหลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Communication Masterกล่าวเสริมว่า ทุกครั้งในยามที่เกิดภาวะวิกฤตขึ้น องค์กรมักให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกมากกว่าที่จะให้ความสำคัญกับคนภายในองค์กร ซึ่งแม้ว่าในประเด็นนี้จะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่องค์กรต้องตระหนักเสมอว่าการที่องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น พนักงานในองค์กรเป็นกลไกสำคัญที่จะมีส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรเป็นไปในทิศทางต่าง ๆ ซึ่งการสื่อสารภายในองค์กรนี้เอง จะมีส่วนช่วยให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความรัก ความผูกพัน รู้สึกอยากปกป้ององค์กร เมื่อเกิดภาวะวิกฤตขึ้น

สำหรับหลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Communication Masterจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ เวลา 09.00-16.00 น. มีค่าใช้จ่ายการอบรมต่อท่านสำหรับ 2 วัน 12,840 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) แต่มีส่วนลดเพิ่มสำหรับผู้สมัครอบรมสัมมนาล่วงหน้า

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอพีอาร์ อบรมสัมมนา โทร.02-575-2415-7 ต่อ 15-16 หรือสายด่วน 094-663-3331 อีเมล admin@aprtraining.com Line Official : @aprtraining 

รายละเอียดหลักสูตรที่ https://www.aprtraining.com/public-training/เทคนิคการเขียน/

Message us