โครงการประกวด “ หล่อ.. สวย.. ด้วยกีฬา ”

โครงการประกวด “ หล่อ.. สวย.. ด้วยกีฬา ” โครงการส่งเสริมและแนะแนวทางในการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีด้วยการออกกำลังกาย โดย  กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 19 – 25 ปี (เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2530 – 2536)
 2. ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่มีปัญหาเรื่อง อ้วนเกินเกณฑ์  คือเป็นผู้ที่มีค่า BMI (Body mass index ) ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป ( หลักการคิดหาค่า  BMI  :  น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)  หารด้วย ส่วนสูง(เมตร) ยกกำลังสอง
 3. ผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองจากแพทย์ ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ  โดยต้องระบุวันที่ตรวจย้อนหลังไม่เกิน  30 วัน  นับจากวันรับสมัคร

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครซึ่งกรอกข้อมูลตามที่ระบุถูกต้องและครบถ้วน (รับเอกสารใบสมัครเมื่อลงทะเบียนหน้างาน)
 2. รูปถ่ายติดบัตร                         จำนวน  2  ใบ
 3. สำเนาบัตรประชาชน                จำนวน  1  ชุด
 4. ใบรับรองแพทย์  (ตัวจริง)            จำนวน  1  ชุด   ตรวจย้อนหลังไม่เกิน  30 วัน  นับจากวันรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัครในวันเสาร์ที่  9  มิถุนายน  2555   ณ  สนามกีฬาศุภชลาศัย  ตั้งแต่ เวลา 09.00 –  15.00 น.  โดยผู้ที่สนใจจะต้องมาสมัครด้วยตนเองพร้อมนำหลักฐานประกอบการสมัครมาให้ครบถ้วน  หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่           โทร  02 -214-0120

กติกาและข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการประกวด

 1. ในวันรับสมัคร ผู้สมัครจะต้องมาลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด  โดยต้องทำการระบุข้อมูลของตนเอง          ตามรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน จากนั้นจะชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง สัดส่วนร่างกาย  เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลทางด้านร่างกายประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ
 2. เมื่อตรวจวัดคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ผู้สมัครจะต้องรอทำ Fitness Test (การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย)                ตามโปรแกรมออกกำลังกายพื้นฐานที่ทางสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากำหนดไว้ เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลทาง               ด้านสมรรถภาพประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ
 3. ทีมงานจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารอบ จำนวน  2  ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 จะดูจากค่า BMI(Body mass index ) และมาพิจารณาขั้นตอนที่ 2  เพื่อดูความพร้อมของร่างกายจากผลการทดสอบสมรรถภาพตามโปรแกรม Fitness Test
 4. ผู้สมัครที่มีค่า BMI สูงที่สุด และผ่านการทดสอบ Fitness Test ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  จำนวน    20  คน  จะผ่านเข้าสู่การประกวดรอบสุดท้าย โดยแบ่งเป็น ประเภทชาย 10 คน และประเภทหญิง 10 คนโดยทีมงานขอสงวนสิทธิในการเผยแพร่ผลการทดสอบของผู้สมัครรายอื่นที่ไม่ติดอันดับ 1 – 20 คนสุดท้าย
 5. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 คน  จะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้  ประกอบด้วย    วันแถลงข่าว, วันกิจกรรม Reality Workshop, วันพิธีปิดและมอบรางวัล  หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้               ตามที่กำหนดไว้จะถือว่าสละสิทธิ และจะมอบสิทธิให้ผู้แข่งขันสำรอง (ดูตามลำดับผลการทดสอบในการคัดเลือก)  
 6. ในส่วนของ กิจกรรม Reality Workshop  จะมีทั้งสิ้น 8 ครั้ง ใน 8 สัปดาห์(สัปดาห์ละครั้ง) โดยในกิจกรรมครั้งที่ 1-4 จะเป็นการให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนัก จากนั้นจะเริ่มทำการพิจารณาคัดผู้ร่วมประกวดออกตั้งแต่ในกิจกรรมครั้งที่  5 -7  โดยจะประกาศผลผู้ที่ถูกคัดออกในช่วงท้ายของวันที่มาร่วมกิจกรรม (จะคัดออกตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละสัปดาห์) และในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่  8  จะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับวันพิธีปิดและมอบรางวัล

กิจกรรมครั้งที่  5  :   จาก  20 คน (คัดออก  ชาย 3 คน และหญิง 3 คน) เหลือ 14คน

กิจกรรมครั้งที่  6  :   จาก  14 คน (คัดออก  ชาย 2 คน และหญิง 2 คน) เหลือ 10คน

กิจกรรมครั้งที่  7  :   จาก  10 คน (คัดออก  ชาย 2 คน และหญิง 2 คน) เหลือ 6 คน

 • เกณฑ์การคัดออกในแต่ละกิจกรรมแต่ละครั้งจะพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ที่จำเป็นในการลดน้ำหนัก และการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ (โดยขอสงวนสิทธิในการแจ้งล่วงหน้าแก่ผู้ประกวด) ประกอบกับผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ
 • ในการประกวดจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้พิจารณาตัดสินผลการตัดสิน  และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด หากจะมีการประท้วงไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ควรดำเนินการก่อนประกาศผลการตัดสิน
 • ในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ทางกรมพลศึกษาจะดำเนินการบันทึกภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำมาตัดต่อและนำเผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์ ในรูปแบบของรายการเรียลลิตี้  โดยทางกรมพลศึกษาขอสงวนสิทธิในการบันทึกภาพและนำเผยแพร่แต่เพียงผู้เดียว

รางวัลการประกวด 

หล่อ สวย ด้วยกีฬา

ประเภทชาย

รางวัลชนะเลิศ                           แพ็คเกจทัวร์เกาหลี จำนวน 1รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง 

พร้อมบัตรกำนัล มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1        แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง 

พร้อมบัตรกำนัล มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2        แพ็คเกจทัวร์เที่ยวไทย จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง 

พร้อมบัตรกำนัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท 

หล่อ สวย ด้วยกีฬา

ประเภทหญิง

รางวัลชนะเลิศ                           แพ็คเกจทัวร์เกาหลี จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง 

พร้อมบัตรกำนัล มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1        แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง 

พร้อมบัตรกำนัล  มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2        แพ็คเกจทัวร์เที่ยวไทย จำนวน  1 รางวัลๆ ละ  2  ที่นั่ง 

พร้อมบัตรกำนัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท 

รายละเอียดวันกิจกรรมต่างๆ 

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555       

เวลา  9.00 – 15.00 น.                –           การรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ  สนามกีฬาศุภชลาศัย

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555    

เวลา  15.30 – 17.00 น.              –           การแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม ณ  ลานกิจกรรม ATRIUM 1 ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555  ( ทุกวันเสาร์ รวม 8 สัปดาห์ )        

เวลา  9.00 – 17.00 น.                –           การเข้าร่วมกิจกรรมการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีด้วยการออกกำลังกาย

วันจันทร์ที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2555    

เวลา  13.30 – 15.00 น.              –           พิธีปิดกิจกรรมและมอบรางวัล ณ  ลานโปรโมชั่น  ชั้น M  ศูนย์การค้า Terminal 21

ประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หล่อ สวย ด้วยกีฬา” ผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทชาย
ลำดับที่ชื่อ-นามสกุลชื่อเล่น
1วุฒิกร เจตนาเสนจุด
2สิทธิโชค เรียนภู่เบส
3ศิวนนท์ กำไรดั้ม
4ศุภโชค   ชำนาญกิจบอม
5จักริน อิงคนินันท์บอย
6จีรณะ จ้อยมูลจี
7อิสราวุธ  อุดมผลประเสริฐปลั๊ก
8ธมกร คุณวรานนท์อู๋
9กิตติชัย คงในธรรมมิ้ง
10ทศพล เพียรนุเคราะห์ชนกร
11ปรัชญา คุนตันตรานนท์บอส
12ฉัตรมงคล   มณฑานอกบอส
13ศุภศิษฎ์ ขจิตเมธีปั้บ
14ธีรภัทร   ปริสุทธิจิตแมค
15สุทธินัย นิลศิลาตะนุ
หล่อ สวย ด้วยกีฬา” ผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทหญิง
ลำดับที่ชื่อ-นามสกุลชื่อเล่น
1อุมาภรณ์  อ่อนขาวกิ๊ก
2บุษยมาส   บุญวาทีอ๋อ
3หนึ่งฤทัย  ปานแก้วหนึ่ง
4ปวีณา  ทำทองต่าย
5อรพรรณ   กิตติมนูญวงศ์ตูน
6อุษา    รัตนเจริญษา
7ดลสิริ   ดลสู่สุขหทัยนิ้น
8พรพิมล   เถื่อนนาดีก้อย
9นริศรา  ศรีปัญญามายด์
10ลิญษฎา   เลิศภานุโรจลิญ
11อังสุมาลิน  ทวีสุขอัง
12วริษฐาพร  รจนาเมย์
13วนิดา   ม่วงศรีเฮม่า
14ฐิตาภรณ์  ธนะพลทรัพย์อเล็กซ์
15ปิยะมา   เนตรประไพใหม่

 Reality Workshop : กิจกรรมการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีด้วยการออกกำลังกาย (8สัปดาห์ )
ณ. สนามศุภชลาศัย  เวลา 08.30- 16.00  น.

…………………………………………………………………………………………………………….

สัปดาห์ที่ 1   วันเสาร์ที่ 16  มิถุนายน  2555

เวลา  08.30  – 09.00 น.             –     ลงทะเบียนและการเก็บข้อมูลร่างกายเบื้องต้น 

เวลา  09.00  – 12.00 น.             –     การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

เวลา  12.00 – 13.00 น.              –     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 – 15.00 น.              –     กิจกรรมการเรียนรู้หลักการโภชนาการอาหารเบื้องต้นอย่างถูกวิธี

เวลา  15.00 – 16.00 น.              –     กิจกรรมการออกกำลังกายประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 2   วันเสาร์ที่  23  มิถุนายน  2555

เวลา  08.30  – 09.00 น.             –     การลงทะเบียนและเก็บข้อมูล

เวลา  09.00  – 12.00 น.             –    กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  “ หลักการสร้างบุคลิกภาพที่ดี ”  และ “ หลักการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ” 

เวลา  12.00 – 13.00 น.              –     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 – 16.00 น.              –     กิจกรรมการออกกำลังกายประจำสัปดาห์ และ การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 20 คน  ( ชาย 10 หญิง 10 )

สัปดาห์ที่  3   วันเสาร์ที่  30  มิถุนายน  2555

เวลา  08.30  – 09.00 น.             –    ลงทะเบียนและการเก็บข้อมูล

เวลา  09.00  – 10.30 น.             –    กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  “ อาหารแลกเปลี่ยน ” 

เวลา  10.30  – 12.00 น.             –     การให้ความรู้เกี่ยวกับ  “ เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ”

เวลา  12.00 – 13.00 น.              –     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 – 16.00 น.              –     กิจกรรมการออกกำลังกายประจำสัปดาห์                    

สัปดาห์ที่  4   วันเสาร์ที่  7  กรกฎาคม  2555

เวลา  08.30  – 09.00 น              –     การลงทะเบียนและเก็บข้อมูล

เวลา  09.00  – 12.00 น              –     กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง   “ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ”  และการ  Workshop 

เวลา  12.00 – 13.00 น.              –     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 – 16.00 น.              –     การร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และ กิจกรรมการออกกำลังกายประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่  5   วันเสาร์ที่  14  กรกฎาคม  2555

เวลา  08.30  – 09.00 น.             –     ลงทะเบียนและการเก็บข้อมูล

เวลา  09.00  – 12.00 น.             –     การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

เวลา  12.00 – 13.00 น.              –     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 – 16.00 น.              –     การร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี                                                            –    การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบ  จำนวน 14 คน  ( ชาย  7 / หญิง 7 )

สัปดาห์ที่  6   วันเสาร์ที่  21  กรกฎาคม  2555

เวลา  08.30  – 09.00 น.             –     ลงทะเบียนและการเก็บข้อมูล

เวลา  09.00  – 12.00 น.             –     กิจกรรมการเรียนรู้การออกกำลังกาย ( แอโรบิคน้ำหนัก )

เวลา  12.00 – 13.00 น.              –     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 – 16.00 น.              –     กิจกรรมการเรียนรู้การออกกำลังกาย (โยคะ ) และ การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 10 คน ( ชาย  5 / หญิง 5 )

สัปดาห์ที่  7   วันเสาร์ที่  28  กรกฎาคม  2555

เวลา  08.30  – 9.00 น.                –    ลงทะเบียนและการเก็บข้อมูล

เวลา  09.00  – 12.00 น.             –    การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และ กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยยางยืด

เวลา  12.00 – 13.00 น.              –    พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 – 16.00 น.              –    กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยฟิตบอล และ การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 6 คน ( ชาย  3 / หญิง 3 )

สัปดาห์ที่  8   วันเสาร์ที่  4  สิงหาคม  2555

เวลา  09.00  – 09.30 น.             –     การลงทะเบียนและเก็บข้อมูล

เวลา  10.00  – 12.00 น.             –     การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

เวลา  12.00 – 13.00 น.              –     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 – 16.00 น.              –     การเตรียมความพร้อมในพิธีปิดงาน

***หมายเหตุ    กิจกรรมข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม

การติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  02 -214-0120

หรือ www.facebook.com/DPEprojects

Message us