พืชสวนโลกฯ ร่วมจัดงานเกษตรแห่งชาติ 84 พรรษาองค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรกรไทย

เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2554 ที่ผ่านมา ดร.มาวิน ด่านกุล ผู้แทนสำนักงานบริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 (คนซ้ายสุด) มอบเงินสนับสนุน การจัดงานเกษตรแห่งชาติ  ประจำปี 2554 84 พรรษาองค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรไทย “นวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน” (Innovation for Sustainable Agriculture) ระหว่างวันที่ 29 กรกฏาคม ถึง 7 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤกษ์ 2554 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ด้วย

งานมหกรรมพืชสวนโลก
Message us