ความก้าวหน้าของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2554

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด สำนักงานบริหารจัดการ พร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด ทัศนคติสีเขียว  ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และช่วยกันลดสภาวะโลกร้อน ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  รวม 99 วันบนพื้นที่ 470 ไร่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงถึงความก้าวหน้าของการเตรียมการจัดงานว่า การดำเนินการด้านปรับปรุงสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และการจัดสวน ได้ดำเนินการเร่งรัดผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าการดำเนินการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ในส่วนของการจัดแสดงสวนนานาชาติ สวนนอกอาคาร ได้รับการตอบรับเพิ่มเติมจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ปากีสถาน เกาหลีใต้ อียิปต์ และแคนาดา นอกเหนือจาก  16 ประเทศเดิมที่เคยร่วมจัดแสดงแล้ว สวนในอาคาร ได้รับการตอบรับจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ซูดาน เคนย่า เยเมน และไต้หวัน รวมทั้งสวนองค์กร ได้รับการตอบรับแล้วทั้งสิ้น 21 แห่ง จะมีการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 11 การประชุม และระดับชาติ  7 การประชุม นอกจากนี้หน่วยงาน 18 แห่งภายใต้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางแผนจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกัน โดยใช้แนวคิด “ตามรอยพ่อ เกษตรทางออกของวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก” เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติตามโครงการพระราชดำริ อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อเกษตรกรไทย ซึ่งทำให้เกษตรกรไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีการประกวดพืชสวน 19 หมวด 135 กลุ่ม 683 ประเภท ครอบคลุมการประกวด กล้วยไม้  ไม้ดอก  ไม้ประดับ ผัก เห็ด ผลไม้ ชา กาแฟ  และการจัดดอกไม้  กิจกรรมในสวนสมุนไพร แบ่งเป็น 3 โซนไฮไลท์ ได้แก่ โซน 1 ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า มากศักยภาพสมุนไพรไทย โซน 2 หลากหลายพรรณพืชสมุนไพร โซน 3 ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งยังมีนิทรรศการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับ บัว กล้วยไม้ และเพิ่มสีสันด้วยการจัดอุโมงค์กล้วยไม้หรรษา (Orchid Adventure Tunnel) และกิจกรรมโลกแมลงในแนวคิด “แมลงมีค่าล้ำ นำธรรมชาติสมดุล” นอกจากนี้มีการเตรียมแผนจัดงานพิธีเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเฉลิมฉลอง 3 วโรกาส ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 15.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ พร้อมแขกเชิญระดับกิติมศักดิ์จากนานาประเทศกว่า 260 ราย และระดับชาติกว่า 1,800 ราย ร่วมกับประชาชนทั่วไปกว่า 1,600 ราย โดยมีกิจกรรมการแสดงสุดตระการตา ชุด จินตนฤมิต น้ำ ดิน ฟ้า พระบารมี พร้อมด้วยสื่อผสมผสานและพลุดอกไม้ไฟไพโรเทคนิค ชุด มนต์มหัศจรรย์แห่งราชพฤกษ์ประกอบขบวน Electric Parade อุทยานแห่งจินตนาการ

งานมหกรรมพืชสวนโลก

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวสรุปในช่วงท้ายว่า แผนงานทุกอย่างได้ก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายไปในทุกส่วนแล้ว สำหรับการประชาสัมพันธ์การจัดงานภายในประเทศ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในทุกสื่อ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายบิลบอร์ด คัตเอาท์ จอแอลอีดี เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์อย่าง facebook, google, twitter, youtube สำหรับการประชาสัมพันธ์ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพื่อนำเสนอความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมไฮไลท์ การจัดจำหน่ายบัตรและศูนย์บริการข้อมูลโครงการ พร้อมกับเปิดตัวกิจกรรมสร้างกระแสสังคม ด้วยการจัดแสดงบอลลูนยักษ์สัญลักษณ์นำโชค น้องคูน ไปยังพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเกิดความสนใจในงานมหกรรมพืชสวนโลกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแผนการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ เพื่อเชิญชวนชาวต่างประเทศมาเข้าร่วมงานมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 โทรศัพท์ 02 610 2011ะเทศ เพื่อเชิญชวนชาวต่างประเทศมาเข้าร่วมงานมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 โทรศัพท์ 02 610 2011

Message us