ดูปองท์ประเทศไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมฟื้นชีวิตป่าไม้ให้คนเมืองเพชร แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทย จำนวน 100 ไร่ ณ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 พร้อมประกาศนำ Sustainability Goals Policyของดูปองท์สากล เป็นแนวทางในการดำเนินงาน หวังให้สังคมและสิ่งแวดล้อมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

นายมนตรี สิมะกรัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยใช้นโยบาย Sustainability Goals หรือเป้าหมายสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของดูปองท์ ทั่วโลก เพื่อรับมือกับแนวโน้มและความท้าทายของโลกต่อปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมที่ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้”

ดูปองท์

นโยบาย Sustainability Goals หรือเป้าหมายสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของดูปองท์ ทั่วโลก ยึดหลักแนวคิดที่ว่า “สิ่งใดที่ดีสำหรับธุรกิจ จะต้องดีสำหรับสภาพแวดล้อมและผู้คนในทุกหนแห่งทั่วโลก” โดยภายในปี 2558 ดูปองท์ได้วางเป้าหมายเกี่ยวกับความยั่งยืนไว้ 2 ด้านหลักๆ คือ 1) การตอบสนองตลาดด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 2) การบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การอนุรักษ์น้ำ และการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกิจกรรมปลูกป่าที่จัดขึ้นนี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดูปองท์และพนักงาน รวมทั้งชุมชน ได้ร่วมกันดำเนินการเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ จำนวน 100 ไร่ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี โดยประสานงานกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก DuPont Community Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่ดูปองท์จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสังคมในประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ดูปองท์ได้ไปดำเนินธุรกิจอยู่ และในประเทศไทย ดูปองท์ก็ได้ทำกิจกรรมทางสังคมในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเป็นประจำทุกปี

นอกจากกิจกรรมภายนอกแล้ว ดูปองท์ยังให้ความสำคัญแก่พนักงานภายในองค์กร ด้วยการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับ “คุณค่าหลักขององค์กร 4 ประการ” โดยการให้ความรู้และการฝึกอบรมแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอทุกปีใน 4 ประเด็นสำคัญได้แก่ 1) ความปลอดภัย 2) จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 3) การปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4) การให้เกียรติและเคารพผู้อื่น ทั้งนี้ ด้วยมุ่งหวังที่จะให้พนักงานภายในองค์กรนำแนวคิดและหลักการไปถ่ายทอดให้แก่คนในครอบครัวและสังคมต่อไป

“สำหรับนวัตกรรมล่าสุดของดูปองท์ที่กำลังพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคและสอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน ได้แก่ สินค้ากลุ่มที่ผลิตจากวัสดุชีวภาพ หรือที่เรียกว่า Bio-Based Materials สินค้าที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ และผลิตภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อสำหรับคนและสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์บางกลุ่มได้นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว และบางกลุ่มคาดว่าจะนำมาเข้าสู่ตลาดประเทศไทยเพิ่มเติมด้วย” คุณมนตรี กล่าวทิ้งท้าย

ดูปองท์เป็นบริษัทที่ให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์โดยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2345 (ค.ศ. 1802) ดูปองท์นำวิทยาศาสตร์มาก่อให้เกิดประโยชน์ด้วยการคิดค้นแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างยั่งยืน และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลกดีขึ้น ปลอดภัยขึ้นและสุขสบายขึ้น  ดูปองท์ดำเนินธุรกิจใน 70 กว่าประเทศทั่วโลก โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการด้านนวัตกรรมที่หลากหลาย มากมาย สำหรับตลาดธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจด้านอาหารและการเกษตร  การก่อสร้าง  การสื่อสาร  และการขนส่ง

Message us