งานบริหารความเสี่ยง Risk Day 2

บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดงานประชาสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยง ภายใต้ชื่องานว่า Risk Day หรือ วันศุกร์ วันแห่งการบริหารความเสี่ยง สามารถสรุปงานได้ดังนี้

การจัดงานประชาสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยง Risk Day จัดให้มีขึ้น เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2549 ณ บริเวณทางประตูทางเข้า อาคาร 30 ชั้น กสท โทรคมนาคม สำนักงาน เขตบางรัก ระหว่างเวลา 10.00 -12.00 น. ภายใต้วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของ กสท โทรคมนาคม   เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้แก่ คุณพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่  คุณยอดชาย แก้วเพ็ญศรี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสหน่วยธุรกิจ e-Business และคุณสมบูรณ์ ทรัพย์สาร รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กสท พร้อมด้วยพนักงาน กสท โทรคมนาคม เขตบางรักและสำนักงานใหญ่ หลักสี่  จำนวนประมาณ 150 ท่าน

เวลา 10.00 น. ได้มีการประชาสัมพันธ์งานเพื่อทำการประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงาน Risk Day พร้อมทั้งแจกแบบสำรวจประเมินการรับรู้และความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก กสท โทรคมนาคม จำนวน 5 ท่าน และทีมงานประชาสัมพันธ์จากบริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด จำนวน  7 ท่าน ประชาสัมพันธ์งานบริเวณชั้นต่างๆทั้งหมด 8 ชั้น ได้แก่ ชั้น1-2 ชั้น 8-12 และชั้น 26

เวลา 11.00-11.05 น. พิธีกรในงาน คุณชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ ผู้ประกาศข่าวจากช่อง UBC กล่าวทักทายและเกริ่นนำเข้าสู่พิธีการ พร้อมทั้งซ้อมปรบมือเป็นจังหวะ 1 2 / 1 2 3 / 1 2 3 4 5 6 7 จำนวน 3 ครั้ง แล้วเปล่งเสียง CAT TELECOM yes

เวลา 11.05-11.10 น. คุณพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานและประกาศให้วันศุกร์ เป็นวันแห่งการบริหารความเสี่ยง โดยให้นิยามของความเสี่ยงและความเป็นมา รวมถึงประกาศเป้าหมายขององค์กร และบัญญัติ 7 ประการความเสี่ยงที่พึงบริหาร และได้เน้นย้ำในเรื่องมาตรการจัดการความเสี่ยง 4 ประการ ได้แก่ Take Treat Transfer and Terminate รวมถึงเป้าหมายขององค์กรประจำปี 2549 นี้ด้วย

เวลา 11.10-11.20 น. เสวนาสาระความเสี่ยง โดยคุณยอดชาย แก้วเพ็ญศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสหน่วยธุรกิจ e-Business ในหัวข้อเรื่องการบริหารความเสี่ยง มีความสำคัญ และประโยชน์อะไรต่อ CAT TELECOM อย่างไร และคุณสมบูรณ์ ทรัพย์สาร รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กสท ในหัวข้อเรื่องบทบาทและหน้าที่ของพนักงานในการบริหารความเสี่ยง

เวลา 11.20-11.35 น.  กิจกรรมปีนหน้าผา นำโดยคุณพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณยอดชาย แก้วเพ็ญศรี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสหน่วยธุรกิจ e-Business คุณสมบูรณ์ ทรัพย์สาร รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กสท และคุณอรุณี บุญจันต๊ะ ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งการปีนครั้งนี้สำหรับทุกท่าน ใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการมีอุปกรณ์ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการปีน ส่วนเจ้าหน้าที่จากทีมงานประชาสัมพันธ์ไม่ได้มีการเตรียมอุปกรณ์เพื่อช่วยเรื่องความปลอดภัยให้ไปถึงเส้นชัย จึงทำให้ปีนไปได้ระยะทางไม่เท่าไหร่ แล้วสุดท้ายก็ร่วงตกลงมาแสดง ซึ่งเปรียบเทียบกับการทำงานแล้วจะต้องมีการเตรียมพร้อมทุกเมื่อเพื่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ต้องมีการบริหารอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้งานนั้นบรรลุถึงเป้าหมาย

เวลา 11.35-12.00 น. เป็นช่วงตอบคำถามชิงรางวัลและการจับฉลากแบบสอบถาม สำหรับการถามคำถามและมอบรางวัลได้รับเกียรติจากคุณพิศาล จอโภชาอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นรางวัลประสบการณ์ดำน้ำที่สยาม โอเชี่ยนเวิร์ลด ณ สยาม พารากอน โดยผู้ที่สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ คุณทัศนีย์ กันสิงห์ ฝ่ายคุ้มครองบริการ สำหรับการจับฉลากแบบสอบถาม ได้รับเกียรติจากคุณยอดชาย แก้วเพ็ญศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสหน่วยธุรกิจ e-Business เป็นรางวัลทองคำ มูลค่า 1 สลึง ซึ่งรางวัลได้แก่ คุณปิยะธิดา เปาชัย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ e-Business

risk

สรุปแขกผู้มีเกียรติที่มาภายในงาน

1. คุณพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่  

2. คุณยอดชาย แก้วเพ็ญศรี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสหน่วยธุรกิจ e-Business

3. คุณสมบูรณ์ ทรัพย์สาร รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กสท4. เจ้าหน้าที่ กสท โทรคมนาคม สำนักงาน เขตบางรัก และกสท โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่ หลักสี่ ประมาณ 150 ท่าน

Message us