Tag Archive syngenta

Byadmin

ชาวนาไทยแห่ร่วมงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้าว (Rice Expo) ครั้งที่ 4

ปัจจุบัน ประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก แต่ปริมาณการส่งออกมีจำนวนและมูลค่าลดลง เนื่องจากกลุ่มคู่แข่ง โดยเฉพาะอินเดีย เวียดนาม และเมียนมา ที่เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ซินเจนทา บริษัทผู้นำด้านธุรกิจการเกษตรระดับโลก จึงได้จัดงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้าว หรือ Rice Expo ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมทักษะด้านการเพาะปลูกให้แก่กลุ่มเกษตรกร “ชาวนา” ของไทย ให้สามารถผลิตและพัฒนาข้าวไทยให้ดีและมีคุณภาพดียิ่งขึ้น Read More