Tag Archive ซินเจนทา

Byadmin

ซินเจนทา ร่วมจัดงานประชุมนานาชาติสมาคมพิษวิทยาแห่งเอเชียครั้งที่ 8

“ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นพิษ ไม่มีสิ่งใดที่ไม่เป็นพิษ ขนาดหรือปริมาณที่ได้รับเท่านั้นจะเป็นตัวแบ่งแยกของความเป็นพิษกับความเป็นยา” พาราเซลชัส บิดาแห่งพิษวิทยา ได้กล่าวไว้ และเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเกี่ยวกับผลของสารพิษที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต อาการพิษ กลไกการเกิดพิษ วิธีการรักษา และการตรวจสอบความเป็นพิษของสาร ส่งผลต่อการพัฒนาในวงการแพทย์ เภสัชกรรม และวิทยาศาสตร์ Read More

Byadmin

Clipping : ชาวนาไทยแห่ร่วมงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้าว (Rice Expo) ครั้งที่ 4

Read More

Pages: 1 2 3

Byadmin

ชาวนาไทยแห่ร่วมงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้าว (Rice Expo) ครั้งที่ 4

ปัจจุบัน ประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก แต่ปริมาณการส่งออกมีจำนวนและมูลค่าลดลง เนื่องจากกลุ่มคู่แข่ง โดยเฉพาะอินเดีย เวียดนาม และเมียนมา ที่เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ซินเจนทา บริษัทผู้นำด้านธุรกิจการเกษตรระดับโลก จึงได้จัดงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้าว หรือ Rice Expo ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมทักษะด้านการเพาะปลูกให้แก่กลุ่มเกษตรกร “ชาวนา” ของไทย ให้สามารถผลิตและพัฒนาข้าวไทยให้ดีและมีคุณภาพดียิ่งขึ้น Read More