เอ็กโก กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป นำโดย นายศานิต ร่างน้อย (แถวนั่ง-กลาง) ประธานกรรมการ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2551

Electricity Generating Public Company Limited

The Electricity Generating Public Company Limited or EGCO Group is the leading Thai integrated power company which provides electricity generation and comprehensive energy services. With the corporate philosophy to grow business over a long term, EGCO Group efficiently runs our electricity generating business while taking care of the environment and the society to maintain the balance between economics return and social and environment contribution which will lead to national sustainable development.

Message us