ผู้ถือหุ้น “ทุ่งคา” หนุนเพิ่มทุนรอบ 2 ล้นหลาม กว่า 99%

ผู้ถือหุ้น “ทุ่งคา” หนุนเพิ่มทุนรอบ 2 ล้นหลาม กว่า 99%

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกว่า 99% อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ รอบที่ 2 อีกกว่า 1.4 พันล้านบาท เพื่อนำเงินมาขยายธุรกิจเหมืองแร่ พลังงานทางเลือก และอสังหาริมทรัพย์ พร้อมเดินหน้ากลับเข้าไปซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร็วที่สุด

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทุ่งคาฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,080,444,521 บาท จากเดิม 20,402,222,606 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 24,482,667,127 บาท โดยให้ออกหุ้นสามัญ จำนวน 4,080,444,521 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท รวมมูลค่าเงินระดมทุน 1,428,155,583.40 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยกับการเพิ่มทุนกว่า 99.6% ในการอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ในรอบที่ 2

“จะเห็นได้ว่า ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ และเห็นทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนที่ชัดเจน จึงมีมติให้การสนับสนุนการเพิ่มทุนในรอบที่ 2 อย่างล้นหลาม” นายวิจิตร กล่าว

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ จะขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีปิดสมุดพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อลงทุนในธุรกิจเหมืองแร่และพลังงานทางเลือก ประมาณ 800 ล้านบาท เพื่อลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประมาณ 400 ล้านบาท และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

นายวิจิตร กล่าวว่า หากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ประสบความสำเร็จ จะทำให้บริษัทมีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทประสบความสำเร็จกับการเพิ่มทุนในรอบที่แล้ว และสามารถออกจากแผนฟื้นฟูกิจการได้ภายในเวลาเพียง 1 ปี หลังจากนี้ ก็จะดำเนินการตามกระบวนการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อที่จะนำบริษัทกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนไปแล้ว 1 ครั้ง ระดมทุนได้กว่า 982 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการวางทรัพย์ชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการครบถ้วนทุกกลุ่มเป็นที่เรียบร้อย คิดเป็นเงินจำนวน 529 ล้านบาท ส่วนเงินที่เหลือได้มีการนำมาใช้ลงทุนในโครงการที่มีอยู่ โดยสามารถดำเนินงานได้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้แก่ ในส่วนธุรกิจเหมืองหินภายในประเทศ ได้เพิ่มกำลังการผลิต เป็น 25,000 ตันต่อเดือน และมีสัญญาซื้อขายเกินเป้าหมายสูงถึง 400,000 ตันต่อปี ส่วนธุรกิจเหมืองดีบุก ประเทศเมียนมาร์ มีกำลังการผลิต 90 ตันต่อเดือน และมีสัญญาซื้อขายเต็มจำนวนจากกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการเดอะเบย์ จังหวัดภูเก็ต ยังดำเนินการตามแผนที่วางไว้

จากความสำเร็จในการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม จึงมีความจำเป็นต้องระดมทุนในรอบที่ 2 เพื่อทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

About the author

admin administrator