Thailand Medical Hub Expo 2012 พร้อมบันทึกสถิตินวดไทยมากที่สุดในโลก

กระทรวงสาธารณสุขประกาศไทยพร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพระดับโลก จัดงาน Thailand Medical Hub Expo 2012 พร้อมบันทึกสถิตินวดไทยมากที่สุดในโลก

กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้านโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ด้วยการจัดงานมหกรรมศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ซึ่งเป็นงานแสดงศักยภาพและความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางนานาชาติ ชื่อ Thailand Medical Hub Expo 2012 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ Impact Challenger Hall 2-3 เมืองทองธานี เวลา 10.00 น. – 20.00 น. งานเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยที่พร้อมจะเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 ภายในงานนำเสนอผลงานเทคโนโลยี และบริการเพื่อคนรักสุขภาพ จากสถานประกอบการ แพทย์แผนไทย   โรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำ   สัมมนาวิชาการและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติในหลักสูตรต่างๆ พร้อมกับเป็นสักขีพยานในการสร้างสถิตินวดไทยมากที่สุดในโลกบันทึกลง Guiness World Records

Thailand medical hub expo

นายวิทยา บุรณศิริ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง นโยบายพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ เมดิคัล ฮับ (Medical Hub) เพื่อนำรายได้เข้าประเทศว่า “แนวคิดหลักของนโยบายเน้นในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพแบบนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาด ดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในปี พ.ศ. 2555-2559 ได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นเจ้าภาพหลัก มีเป้าหมาย 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การรักษาพยาบาล เช่น ทันตกรรม การรักษาโรคเฉพาะทาง การพำนักระยะยาว 2) การส่งเสริมสุขภาพ เช่น สปา นวดเพื่อสุขภาพ 3) บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่งเสริมให้จัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ทางเลือกทุกภูมิภาคให้โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลและ 4) ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐาน GMP ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการยกระดับบริการสุขภาพของประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่คุณภาพระดับนานาชาติ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบกับการบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า รวมประมาณ 800,000 ล้านบาท

ดังนั้น การจัดงาน Thailand Medical Hub Expo 2012 ครั้งนี้ เป็นการแสดงความพร้อมเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมีผลในปี พ.ศ. 2558 และการเปิดเสรีทางการค้าในทั่วโลก โดยการจัดงาน จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2555  ณ Impact Challenger  Hall 2-3 เมืองทองธานี เวลา 10.00 น. – 20.00 น. ภายใต้แนวคิด Thailand as World Class Health Care Destination หรือ ประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางของการดูแลสุขภาพในระดับโลก    มีการเสนอกิจกรรม นิทรรศการ และผลงานของบริการสุขภาพใน  4 ด้านหลักได้แก่  บริการรักษาพยาบาล บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ บริการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ผลิตภัณฑ์สุขภาพและยาสมุนไพรไทย ซึ่งจะเป็นการแสดงศักยภาพความพร้อมของบริการสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก อันนำมาสู่การสร้างรายได้ในธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้กับประเทศไทยในอนาคต

Thailand medical hub expo

ทั้งนี้  ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 4 วัน  มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย  อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ นิทรรศการครบรอบ 93 ปี กระทรวงสาธารณสุข การอบรมสัมมนาวิชาการและผึกอบรมเชิงปฏิบัติ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปที่สนใจหลากหลายหัวข้อบริการตรวจรักษาพยาบาลฟรี (Free service clinic) นำเสนอและรวบรวมบริการตรวจสุขภาพหลากหลายด้านจากโรงพยาบาล หน่วยงานด้านการแพทย์และคลินิกต่างๆ การแสดงสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล (Health and Beauty Shop) เป็นการออกบูธให้ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับสินค้าและบริการการแพทย์ จากสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพและมาตรฐาน การเสวนาทางวิชาการในเวทีกลาง การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อมาตรฐานการรักษาพยาบาลแบบ JCI และพบกับเหล่าซือที่มีชื่อเสียงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะมาถ่ายทอดความรู้และสาธิตศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน การเจรจาทางธุรกิจ กับผู้แทนของหน่วยงานหลักในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย Medical Hub  กิจกรรมบันเทิงและการแสดงต่างๆ ที่น่าสนใจตลอดระยะเวลาจัดงาน 4 วัน อาทิ ร่วมพูดคุยกับคุณจุ๋ย วรัทยา นิลคูหา ในฐานะ  Thailand Medical Hub Expo 2012 presenter และสนุกกับ ฟรี มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินวง Super Baker เป็นต้น

นอกจากนี้  ในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  เป็นประธาน จะจัดให้มีการบันทึกสถิตินวดไทยมากที่สุดในโลก  เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสูงขึ้นและเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยสู่สายตาโลกก่อให้เกิดการท่องเที่ยวไทย สร้างรายได้เข้าประเทศมากขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างชื่อเสียงด้านการนวดไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานและบริการในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

Thailand medical hub expo

สำหรับผู้สนใจ  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูล Thailand Medical Hub Expo 2012 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ : 0 2590 1997ต่อ701–704 และ 0 2726 4500   รวมทั้งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.medicalhub2012.com

Message us