ดูปองท์ ทาสี ทาฝัน

โครงการปฏิบัติการทาสีทาฝัน ณ โรงเรียนบ้านคลองอุดม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี บริษัทดูปองท์ (ประเทศไทย) บริษัทเบเยอร์ และมูลนิธิกองทุนไทย มุ่งหวังว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้น จะเป็นการแต่งแต้มสีสันที่จะช่วยเติมเต็มความฝันและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในฐานะเป็นแหล่งประสิทธิประสาทวิชาความรู้สำคัญ อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เฉกเช่นเดียวกับหลายๆ กิจกรรมเพื่อสังคมที่ ดูปองท์ ได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปีในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและเติมเต็มด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่จะเติบโตเป็นบุคคลากรคุณภาพต่อไป

นายสัตวแพทย์สมชาย เลาห์วีระพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงการเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดูปองท์มีความมุ่งมั่นและตั้งใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยในครั้งนี้ เราได้ผนึกกำลังกับคู่ค้าของเราและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน การพัฒนาสถานศึกษาในโครงการปฏิบัติการทาสีทาฝัน ณ โรงเรียนบ้านคลองอุดม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งนี้ เป็นกุศโลบายที่อาศัยการวางแผน จัดเตรียม และความร่วมมือจากหลายฝ่ายเป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนทั้ง 9 ห้อง ให้มีความสวยงามและเหมาะสม กระตุ้นให้เกิดความสนใจ และเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนต่อไป

ส่วน นายบดินทร์  ธีรวงศ์อนันต์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เบเยอร์ จำกัด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เบเยอร์ ไม่เพียงแต่จะให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสูงสุดเท่านั้น เรายังมีความจริงใจในการตอบแทนสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ เช่นเดียวกับในครั้งนี้ เบเยอร์ ได้นำสีน้ำอคริลิค100 % เบเยอร์ ดีไลท์ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถปกมิดพื้นที่ได้ดีเยี่ยม เนื้อสีมาก เหมาะกับพื้นผิวปูนใหม่และปูนเก่า รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในบ้านเรา ซื่งต้องการสีที่ทนทานต่อการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

นอกจากนี้ นายกรรชิต สุขใจมิตร ผู้อำนวยการ มูลนิธิกองทุนไทย ยังได้กล่าวสรุปว่า หัวใจสำคัญของความสำเร็จโครงการนี้ อยู่ที่ความร่วมมือของแต่ละภาคส่วน เพราะการทำงาน ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ หากทำแต่เพียงลำพัง ผลลัพธ์ที่ได้คงจะสู้กับพลังแห่งความร่วมมือไม่ได้ ดังเห็นได้จากโครงการนี้ที่แต่ละฝ่ายต่างทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อไปในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชนได้อย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคต

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดูปองท์เป็นบริษัทที่ให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์โดยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2345 (ค.ศ.1802) ดูปองท์นำวิทยาศาสตร์มาก่อให้เกิดประโยชน์ด้วยการคิดค้นแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างยั่งยืน และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลกดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น และสุขสบายขึ้น ดูปองท์ดำเนินธุรกิจใน 70 กว่าประเทศทั่วโลก โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการด้านนวัตกรรมที่หลากหลาย มากมาย สำหรับตลาดธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจด้านอาหารและการเกษตร การก่อสร้าง การสื่อสาร และการขนส่ง

Message us