มูลนิธิไทยรักษ์ป่าจับมือกรมอุทยานแห่งชาติฯ

นายกมลวัฒน์ วิเศษศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสมยศ พลจันทร์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยเฉพาะป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ผ่านการสร้างกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ สู่เครือข่ายเยาวชนและชุมชน ส่งเสริมการสำรวจและวิจัยด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงการจัดทำสื่อความหมายธรรมชาติ เป็นต้น

egco

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า สนับสนุนการจัดตั้งโดยเอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานด้านการป้องกัน การสร้างจิตสำนึก และสร้างเครือข่ายแนวร่วมให้เกิดพลังในการอนุรักษ์ผืนป่าและต้นน้ำลำธารไว้ให้เป็นมรดกของชนรุ่นหลัง ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เยาวชน และประชาชน ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืน ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ อาทิ โครงการโรงเรียนไทยรักษ์ป่า โครงการหมู่บ้านไทยรักษ์ป่า โครงการกองทุนไทยรักษ์ป่า และโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

Message us