งานบริหารความเสี่ยง Risk Day 1

บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดงานประชาสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยง ภายใต้ชื่องานว่า Risk Day หรือ วันศุกร์ วันแห่งการบริหารความเสี่ยง สามารถสรุปงานได้ดังนี้

การจัดงานประชาสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยง Risk Day ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2549 ณ บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 กสท โทรคมนาคม หลักสี่ ในช่วงเวลา 10.00-12.00 น. ภายใต้วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของ กสท โทรคมนาคม   เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้แก่ คุณพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่  คุณสมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย คุณกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร และคุณวัฒนะ เอี่ยมบำรุง ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กสท โทรคมนาคม พร้อมด้วยพนักงาน กสท โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่ หลักสี่ และ นนทบุรี จำนวนประมาณ 150 ท่าน 

เวลา 10.00 น. บริษัทฯ ได้แบ่งทีมประชาสัมพันธ์ออกเป็น 3 ทีม เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงาน Risk Day พร้อมทั้งแจกแบบสำรวจประเมินผลการรับรู้และความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง         โดยมีทีมละ 3 ท่าน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ กสท โทรคมนาคม หลักสี่ 1 ท่าน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ 2 ท่าน แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น 3 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ส่วนแรก บริเวณอาคาร 1 พื้นที่ส่วนที่สอง บริเวณอาคาร 2  พื้นที่ส่วนสุดท้าย บริเวณอาคารบริการลูกค้าสัมพันธ์

เวลา 11.00-11.05 น. พิธีกรในงาน คุณชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ ผู้ประกาศข่าวจากช่อง UBC กล่าวทักทายและเกริ่นนำเข้าสู่พิธีการ พร้อมทั้งซ้อมปรบมือเป็นจังหวะ 1 2 / 1 2 3 / 1 2 3 4 5 6 7 จำนวน 3 ครั้ง แล้วเปล่งเสียง CAT TELECOM yes

เวลา 11.05 -11.15 น. คุณพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน และประกาศให้วันศุกร์ เป็นวันแห่งการบริหารความเสี่ยง โดยให้นิยามของความเสี่ยงและความเป็นมา รวมถึงประกาศเป้าหมายขององค์กรและบัญญัติ 7 ประการความเสี่ยงที่พึงบริหาร

เวลา 11.15-11.25 น. สัมภาษณ์ คุณพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในส่วนการเตรียมตัวก่อนการปีนหน้าผา โดยท่านให้แนวคิดในการเตรียมตัวดังนี้ 1) กำหนดเป้าหมาย 2) วิเคราะห์และมองว่า หินผาใดที่จะต้องปีนขึ้นไป 3) ประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 4) จัดการกับหินผาเหล่านั้น 5) พิจารณาว่าจะปีนก้อนไหนก่อน 6) เตรียมมาตรการให้พร้อมสำหรับการปีน 7) ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างที่เตรียมการและดูแผนการปีนอีกครั้งว่ามีอะไรเพิ่มเติม หลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารความเสี่ยงก่อนปีนหน้าผาจำลองแล้ว และได้เน้นย้ำในเรื่องมาตรการจัดการความเสี่ยง 4 ประการ ได้แก่ Take Treat Transfer and Terminate รวมถึงเป้าหมายขององค์กรประจำปี 2549 นี้ด้วย

เวลา 11.25-11.30 น. กิจกรรมปีนหน้าผา โดย คุณพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปีนหน้าผา ซึ่งการปีนหน้าผาของคุณพิศาล จอโภชาอุดมแล้ว พิจารณาเลือกใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการปีน ในทางตรงข้ามเจ้าหน้าที่ปีนหน้าผา ตัดสินใจไม่ใช้อุปกรณ์ เพื่อช่วยความปลอดภัย ด้วยลักษณะการตัดสินใจดังกล่าว ทำให้เจ้าหน้าที่ปีนหน้าผา ไม่สามารถปีนได้ถึงยอดผา เนื่องจากตกลงมาก่อน เปรียบได้เสมือนกับการทำงาน จะต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้งานสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

เวลา 11.30-11.40 น. เสวนาสาระความเสี่ยง โดยคุณสมพล จันทร์ประเสริฐ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร และคุณวัฒนะ เอี่ยมบำรุง ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กสท ในหัวข้อเรื่องบทบาทของพนักงานกับการบริหารความเสี่ยง

เวลา 11.40-11.50 น. กิจกรรมปีนหน้าผา โดยคุณกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร  คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน และคุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย

risk

เวลา 11.50-12.00 น. เป็นช่วงตอบคำถามชิงรางวัลและการจับฉลากแบบสอบถาม สำหรับการถามคำถามและมอบรางวัลได้รับเกียรติจากคุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินเป็นผู้มอบรางวัลประสบการณ์ดำน้ำที่สยาม โอเชี่ยนเวิร์ลด ณ สยาม พารากอน โดยผู้ที่สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ คุณขนิต เอื้อหิรัญญานนท์ ฝ่าย บป. ล สำหรับการจับฉลากแบบสอบถาม ได้รับเกียรติจากคุณสมพล จันทร์ประเสริฐ   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรางวัลทองคำ มูลค่า  1 สลึง ซึ่งรางวัลได้แก่ 1) คุณโกศล หิรัญศรี ฝ่าย นป. 2) คุณสุธิดา แสงทอง ฝ่าย ชก

สรุปแขกผู้มีเกียรติที่มาภายในงาน

1. คุณพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่  

2. คุณสมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน 

4. คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย

5. คุณกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร

6. คุณวัฒนะ เอี่ยมบำรุง ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กสท 

7.เจ้าหน้าที่ กสท โทรคมนาคม ประมาณ 150 คน

Message us