Monthly Archive June 2018

Byadmin

4 ประสาน เสนอทางออก 4 มาตรการ “จำกัดการใช้” พาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกลโฟเซต

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชน ร่วมระดมความคิดเห็นเสนอแนวทางมาตรการจำกัดการใช้สารพาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกลโฟเซต เตรียมยื่นข้อสรุป 4 มาตรการแนวทางปฏิบัติให้กรมวิชาการเกษตร นำไปจัดทำร่างแผนมาตรการควบคุมสารทั้งสามชนิด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาในลำดับต่อไป Read More

Byadmin

ซินเจนทา ร่วมจัดงานประชุมนานาชาติสมาคมพิษวิทยาแห่งเอเชียครั้งที่ 8

“ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นพิษ ไม่มีสิ่งใดที่ไม่เป็นพิษ ขนาดหรือปริมาณที่ได้รับเท่านั้นจะเป็นตัวแบ่งแยกของความเป็นพิษกับความเป็นยา” พาราเซลชัส บิดาแห่งพิษวิทยา ได้กล่าวไว้ และเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเกี่ยวกับผลของสารพิษที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต อาการพิษ กลไกการเกิดพิษ วิธีการรักษา และการตรวจสอบความเป็นพิษของสาร ส่งผลต่อการพัฒนาในวงการแพทย์ เภสัชกรรม และวิทยาศาสตร์ Read More